Illuzion - Slash, Slash 4x4, SC10 - Ford Raptor SVT - SCT-R body